RSS IMMO REAL ESTATE Reklamačný poriadok. IMMO REAL ESTATE Reklamačný poriadok. IMMO REAL ESTATE Reklamačný poriadok. IMMO REAL ESTATE Reklamačný poriadok. IMMO REAL ESTATE Reklamačný poriadok.

Aktuelles Angebot unserer Immobilien-Büro kann auf dem AReality.sk Portal zu finden. Der Dienst Moja Realitka bringt AReality.sk - das größte Angebot an Immobilien in der Slowakei.

IMMO REAL ESTATE Reklamačný poriadok.

 

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

spoločnostiIMMO REAL ESTATE, spol. s r. o.

Sídlo: Laténska 711/45, 851 10 Bratislava

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO: 43 770 223

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 48529/B

Za spoločnosť koná:  Dušan Ferienčík konateľ, JUDr. Marta Ferienčíková, konateľka

Tel.:+ 421 903 766 124, + 421 911 766 124

 

 

I. Preambula

 

1.      Tento reklamačný poriadok upravuje postup priuplatňovaní reklamácie na služby poskytovanéspoločnosťou IMMO REAL ESTATE, spol. s r. o. so sídlom Laténska 711/45, 851 10 Bratislava, IČO: 43 770 223, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro,  Vložka číslo: 48529/B, ktorá má v predmete činnosti (podnikania) Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (ďalej len“Realitná kancelária”).

 

2.      Reklamačným poriadkom Realitnákancelária informuje klienta o podmienkacha spôsobeuplatnenia a vybavenia reklamácie, vrátane údajov o tom, kdemožno reklamáciu uplatniť, o právach klientapodľa § 622 a 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o možnosti alternatívneho riešeniasporov (ďalej len „Klient“).

 

3.      Reklamačný poriadok je umiestnenýna viditeľnom mieste v kancelárií na Gogoľovej 18 v Bratislave a jezverejnený na internetovej stránke Realitnej kancelárie.

 

4.      Realitná kancelária je povinná oboznámiť Klientas obsahom Reklamačného poriadku.

 

 

II. Vymedzenie pojmov

 

Pre účely Reklamačného poriadku majú nasledujúce slová a výrazy nasledujúce významy:

 

Realitná kancelária“ je právnická osoba, zapísaná v Obchodnom  registri Okresného súdu Bratislava I, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojejpodnikateľskejčinnostialebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet.

 

„Klient“ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uzavrela s Realitnou kanceláriou zmluvu                 o poskytnutí služby a ktorá má právo na uplatnenienárokov zo zodpovednosti za vady.

 

„Služba“je akákoľvek činnosť alebo výkon, ktorý je  ponúkaný  Klientovi  odplatne  alebobezodplatne,najmä sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností, poskytovanie realitnéhoporadenstva a ďalších súvisiacich služieb v súlade s predmetom činností (podnikania) Realitnej kancelárie zapísaným v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.

 

„Reklamácia“ je uplatnenie zodpovednosti za vady služby.

 

„Vybavenie reklamácie“ je ukončeniereklamačného konania odstránením vadyposkytovanej služby, výmenou služby za inú,vrátením ceny za poskytnutú službu, vyplatenímprimeranej zľavy z ceny za poskytnutú službualebo odôvodnené zamietnutie reklamácie.

 

 

III. Zodpovednosť za vady

 

Realitná kancelária zodpovedá Klientovi za to, že služba bude Klientovi poskytnutá profesionálne v zmysle Záruky poskytovaných služieb, ktoré tvoria prílohu tohtoReklamačného poriadku.Realitná kancelária zodpovedá za vady poskytnutej služby po celú dobu jej poskytovania Klientovi.

 

 

IV. Podmienky a spôsob uplatnenia reklamácie

 

1.      Klient je oprávnený reklamovať kvalituposkytovanej služby.

2.      Reklamáciu musí Klient uplatniť u Realitnejkancelárie bez zbytočného odkladu po tom, čozistil vadu poskytovanej služby, najneskôr všakdo 30 dní odo dňa kedy nastala skutočnosť,zakladajúca dôvod reklamácie, inak právo nareklamáciu zaniká.

3.      Klient môže uplatniť reklamáciu v kancelárií Realitnej kancelárie na Gogoľovej 18 v Bratislave. Určená osoba spíše sKlientom reklamačný protokol, kópiu odovzdáKlientovi.  O prijatí reklamácie je Realitnákancelária povinná vydať Klientovi potvrdenie.

4.      V reklamačnom protokole Klient uvedie svojemeno, priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, miesto podnikania alebo svoje sídlo, telefónne číslo, e-mailovú adresu a presnepopíše vadu poskytnutej služby a spôsob, akým savada prejavuje. V reklamačnom protokole Klientuvedie, ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vadysi uplatňuje a akým spôsobom si prevezme vybavenú reklamáciu, či osobne alebo žiada zaslanie poštou, prípadne Klient uvedie ďalšie potrebné údaje.

5.      Realitná kancelária si vyhradzuje právo neuznaťreklamáciu, ak zníženie kvality služby bola spôsobená:

a) okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť Realitnej kancelárie;

b) neposkytnutím súčinnosti Klienta priposkytovaní služby Realitnou kanceláriou;

c) poskytnutím nepravdivých, neúplných informácií, a to aj čiastočne, zo strany Klienta;

d) ak Klientuplatnil reklamáciu po uplynutí doby uvedenejv bode 2 tohto článku Reklamačného poriadku.

 

 

V.Vybavenie reklamácie

 

1.      Po prijatí reklamácie je Realitná kancelária povinná poučiť Klienta o jehoprávach zo zodpovednosti za vady v zmysle § 622 a623 Občianskeho zákonníka a Článku VI Reklamačného poriadku. Na základe rozhodnutia Klienta, ktoré z týchto práv si Klient uplatňuje, jepovinná určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď,v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovnýchdní odo dňa uplatnenia reklamácie,v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

2.      Po určení spôsobu vybavenia reklamáciesa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnenýchprípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr;vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako30 dní odo dňa jej uplatnenia. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Klient právo od zmluvyodstúpiť alebo právo na výmenu služby za inú službu.

3.      O vybavení reklamácie vydá Realitná kancelária Klientovi písomný doklad najneskôr do 30 dní ododňa uplatnenia reklamácie.

 

 

 

 

 

VI. Spôsoby vybavenia reklamácie

 

1.      Ak má poskytovaná služba vadu, ktorú možnoodstrániť, má Klient právo aby bola bezplatne, včasa riadne odstránená. Realitná kancelária je povinnávadu bez zbytočného odkladu odstrániť. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Realitná kancelária.

2.      Klient môže namiesto odstránenia vadypožadovať výmenu služby za inú, ak tým Realitnejkancelárií nevzniknú neprimerané nákladyvzhľadom na cenu služby alebo závažnosť vady.

3.      Realitná kancelária môže vždy namiesto odstránenia vady poskytnúť Klientovi nanovoslužbu, bez vád, ak to Klientovi nespôsobí závažnéťažkosti.

4.      Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorábráni tomu, aby sa služba mohla riadne užívať akoslužba bez vady, má Klient právo na výmenu službyza inú službu alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Klientovi, ak ide síceo odstrániteľné vady, ak však Klient nemôže preopätovné vyskytnutie sa vady po odstránení (zaopätovné vyskytnutie sa vady sa považuje stav, aksa rovnaká vada vyskytne tretíkrát po jej najmenejdvoch predchádzajúcich odstráneniach) alebo preväčší počet vád služburiadne užívať. Za väčší počet vád sa považujúsúčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady,ktoré bránia riadnemu využívaniu služby.

5.      Ak máposkytnutáslužba inéneodstrániteľné vady, má Klient právo naprimeranú zľavu z ceny poskytnutej služby.

6.      Realitná kancelária vybaví reklamáciu a ukončíreklamačné konanie jedným z nasledovnýchspôsobov:

a) odstránením vady poskytovanejslužby,

b) výmenou služby za inú službu, po predchádzajúcej dohode s Klientom,

c) vrátenímzaplatenej ceny za poskytnutú službu(pri odstúpení od zmluvy),

d) zaplatenímprimeranej zľavy z ceny poskytovanej služby,

d) odôvodneným zamietnutím reklamácie.

 

 

VII.Alternatívne riešenie sporov

 

1.      Spory medzi Realitnou kanceláriou a Klientomvyplývajúce zo zmluvy alebo súvisiace                    so zmluvou sa môžu riešiť v zmysle ustanovení zákonač. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešeníspotrebiteľských sporov a o zmene a doplneníniektorých zákonov subjektom alternatívnehoriešenia sporov. Subjektom alternatívnehoriešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúvo poskytovaní finančných služieb alebo oprávnenáprávnická osoba zapísaná do zoznamu vedenom Ministerstvom hospodárstva SR(http://www.economy.gov.sk/obchod/ochranaspotrebitela/alternativnerieseniespotrebitel skych-sporov-1/zoznam-subjektovalternativneho-riesenia-spotrebitelskychsporov).

2.      Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a Realitnou kanceláriou vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, ktorých hodnota neprevyšuje sumu 20,00 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5,00 EUR vrátane DPH.

 

VIII. Záverečné ustanovenia

 

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosťa účinnosť dňom 01. februára 2016.

 

IMMO REAL ESTATE, spol. s r.o.

JUDr. Marta Ferienčíková

konateľka